کـومـه [code:1]
[/code:1] [code:1][/code:1]

کـومـه

<وب نویسه هایی از فرهنگ, سیاست و اجتماع>

خانه    | پست خونه   |   | XML    |علی

همه ما از کودکی با نام او آشناییم.شاید هنگامی که می خواستیم روی پاهای نحیف خود برای اولین بار بایستیم اطرافیان یا علی گویان ما را تشویق می کردند.چه نیرویی در ذکر یا علی نهفته است.هر کسی که کاری سخت در پیش دارد نام علی را بر زبان می آورد تا بلکه از او مددی گیرد.اما هر کس به فراخور خود توشه ای از او بر می دارد. اگر صحبت از عدالت باشد علی زبانزد است اگر از یتیم نوازی مدافع مظلوم بودن برابری و برادری احترام به عقیده مردم و هزاران سجایای پیدا و ناپیدای وجودی او بخواهیم نام ببریم در می یابیم علی متعلق به عصر خود نبود ونه تنها عصر خود بلکه او تنوانست اعصار را بپیماید و از قید زمان خود را رها کند.چه نیکو گفت جرج جرداق اسلام شناس مسیحی که جهان عقیم از خلق علی دیگری است
میلاد امام علی (ع)مبارک


| هادی | 11:05 PM |

|
:لینک دوستان:


.:: تیتر آخرین اخبار ::.